Thursday, 10 April 2008

JRuby 1.1 ออกแล้วครับผม !!

JRuby 1.1 ออกแล้วครับด้วยการออกมาครั้งนี้เน้นไปในเรื่องประสิทธิภาำพล้วนๆ (Performance) ใน โน๊ตที่ออกมา พูดถึงการทำงานที่เร็วกว่า CRuby 1.8.6 และ CRuby 1.9 ในบางส่วนรวมถึงการ Compile เป็น Java bytecode ถูกแก้ไขหลายจุดสำหรัับความเข้ากันได้ , ทำการเขียน IO implementation ใหม่เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และปรับปรุงประสิทธิภาพการกิน Memory ให้ดีขึ้น (ไม่ใช่มากขึ้นนะ)

ช่วงนี้ Java กำลังพัฒนาไปได้สวยรวมถึง Microsoft ก็ยังต้องพยายามซื้อ Yahoo ใ้ห้ได้เพื่อต่อกรกับ Google เมื่อหันหลังกลับมา Java ก็กำลังพัฒนาในทุกๆด้าน Microsoft จะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้โดน Open-Source ช่วงชิงตลาดของตัวเองไป ?

No comments: