Saturday, 1 April 2006

โครงการสอบ Cert ผู้เชี่ยวชาญซอฟต์แวร์โดย Software Park

โครงการสร้างและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงโดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park)

หลักการและเหตุผลยาวจนขี้เกียจอ่านแต่สรุปง่าย ๆ คือการสนับสนุนให้คนไปสอบ Cert นั่นเอง ซึ่ง Certificate ที่เขา Support ก็มี CISA, CISSP, CSPM, CSQA, และ CSTE ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรมและทุนสนับสนุนเต็มจำนวน (แต่ยังไงก็ต้องจ่ายก่อนบ้าง)
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.swpark.or.th/expert/mail.htm